Consiliul Reprezentativ al Părinților

La nivelul Liceul Traian Vuia Craiova funcționează Consiliul reprezentativ al părinților (CRP).
Consiliul reprezentativ al părinților din cadrul Liceului Traian Vuia Craiova este compus din președinții comitetelor de părinți.
Consiliul reprezentativ al părinților este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea Adunării generale a președinților comitetelor de părinți pe clasă din cadrul Liceului Traian Vuia Craiova, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice.
Se poate implica în activitățile Liceului Traian Vuia Craiova prin acțiuni cu caracter logistic – voluntariat.
La nivelul Liceului Traian Vuia Craiova este constituită și  Asociația de părinți, în conformitate cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile, care reprezintă drepturile și interesele părinților din cadrul Liceului Traian Vuia Craiova, membri ai acesteia.
Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Președinte: Izvoranu Cristian
Vicepreședinte: Plimbățoiu Anca-Elena
Vicepreședinte: Giolgău Ionela Daniela

Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.
Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților sau reprezentanților legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ:

 • Consiliul de Administrație
 • Comisia de evaluare și asigurare a calității
 • Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
În situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezența a jumătate plus 1 din totalul membrilor.
Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinților.
În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

 1. propune Liceului Traian Vuia Craiova discipline și domenii care să se studieze prin
  curriculumul la decizia școlii, inclusiv din oferta națională;
 2. sprijină parteneriatele educaționale între Liceul Traian Vuia Craiova și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. susține Liceul Traian Vuia Craiova în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
 4. promovează imaginea Liceul Traian Vuia Craiova în comunitatea locală;
 5. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
 6. susține Liceul Traian Vuia Craiova în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
 7. susține conducerea Liceul Traian Vuia Craiova în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții sau reprezentanții legali, pe teme educaționale;
 8. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. susține Liceul Traian Vuia Craiova în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenților;
 10. propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
 11. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul Traian Vuia Craiova, la solicitarea cadrelor didactice;
 12. sprijină conducerea Liceul Traian Vuia Craiova în asigurarea sănătății și securității elevilor;
 13. are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate și în cantine.

Consiliul reprezentativ al părinților din Liceul Traian Vuia Craiova poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală, constând în
contribuții, donații, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate care vor fi utilizate pentru:

 1. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
 2. acordarea de premii și de burse elevilor;
 3. sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
 4. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
 5. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

Comitetul de părinți pe clase

În Liceul Traian Vuia Craiova, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința.

Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane:

a) un președinte

b) doi membri

În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte. Comitetul de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților sau ale reprezentanților legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților sau reprezentanților legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Comitetul de părinți pe clasă are următoarele atribuții:

 1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților sau reprezentanților legali;
 2. susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la nivelul grupei/clasei și al unității de învățământ;
 3. susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, de asigurare a siguranței și securității, de combatere a discriminării și de reducere a absenteismului în mediul școlar;
 4. poate susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale clasei și Liceului Traian Vuia Craiova prin acțiuni de voluntariat;
 5. sprijină conducerea Liceului Traian Vuia Craiova și profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a Liceului Traian Vuia Craiova, conform hotărârii adunării generale;
 6. susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;
 7. se implică în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare.

Președintele comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților sau ale reprezentanților legali în relațiile cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți și, prin acestea, în relație cu conducerea Liceului Traian Vuia Craiova și alte foruri, organisme și organizații.

În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a Liceului Traian Vuia Craiova și a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți sau reprezentanți legali.

Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din Liceului Traian Vuia Craiova în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.