Subiecte și bareme simulare proba Ea)

Limba română – uman – subiecte

Limba română – uman – bareme

Limba română – real și tehnic – subiecte

Limba română – real și tehnic – bareme