Despre

EVOLUŢIA LICEULUI

 Grupul Şcolar Traian Vuia, cu sediul în Craiova, str. Rovinari Nr. 1, a fost înfiinţat în anul 1966 prin Legea Nr. 2, Ordinul 145/1966, pe lângă Întreprinderea Electroputere, sub titulatura de Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini, el fiind primul liceu de profil industrial din fosta regiune Oltenia.

Anul debutului a avut ca plan de şcolarizare: 2 clase învăţământ de zi cu profil electrotehnic şi mecanic şi o clasă curs seral cu profil electrotehnic, şi a funcţionat în localul Liceului Electroputere.

În anul 1971 s-a dat în folosinţă localul propriu cu:

 • 16 săli de clasă;
 • 12 cabinete de specialitate;
 • 2 pavilioane cu 13 săli ateliere – şcoală;
 • 5 laboratoare cultură generală;
 • sală de sport;
 • teren sport;
 • 2 cămine cu 6 săli de meditaţie;
 • cantină şcolară;
 • centrală termică;

De la înfiinţare liceul nostru a funcţionat sub mai multe denumiri:

Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini

Liceul Electrotehnic Nr. 1

Liceul Industrial Traian Vuia începând cu anul 1990.

În anul 1977 instituţia noastră a fost desemnată să pregătească forţa de muncă necesară unei ramuri de vârf a industriei româneşti de construcţii de maşini – industria aeronautică – şi liceul a fost afiliat Întreprinderii de Avioane  Craiova.

Baza didactico-materială a liceului creat în 1971 a fost completată în anii următori, concepţia şi realizarea ei având în vedere că elevii trebuie să lucreze în condiţii uzinale în ateliere, cabinete şi clase, astfel ca absolvenţii să se poată integra imediat în producţie, ca buni specialişti.

Urmare a necesităţii formării de cadre tinere pregătite în liceele de specialitate, an de an numărul de clase şi specializări a crescut.

Astfel, în 1986 liceul funcţiona cu 40 de clase cursuri de zi şi profilurile: electrotehnic, aeronautic şi mecanic: 12 clase – curs seral cu profilul mecanic şi 8 clase – şcoală profesională cu profil electric şi mecanic.

După 1989, pe linia diversificării formelor de învăţământ, în liceul nostru funcţionează învăţământ primar, învăţământ gimnazial, iar în cadrul învăţământului liceal funcţionează  clase cu profil teoretic (real şi umanist), clase cu profil tehnic (electronică, electrotehnică, mecanică) şi clase de şcoală profesională.

Oferta şcolii a fost întotdeauna adaptată cerinţelor agenţilor economici şi evoluţiei societăţii, astfel că schimbările fundamentale apărute după 1989 s-au reflectat şi în activitatea şcolii noastre.

Liceul se bucură de prestigiu la nivel judeţean şi naţional, acest lucru fiind confirmat de numărul mare de premii la concursurile şcolare la sesiunile de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice, şi, nu în ultimul rând, de numărul mare de absolvenţi admişi în învăţământul superior.

BAZA MATERIALĂ

Grupul Şcolar Traian Vuia dispune de o infrastructură aptă să asigure tineretului studios condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor curriculare şi extracurriculare, alcatuită din:

 • 56 Săli de clasă
 • 10 Cabinete specializate:
   • geografie
   • religie
   • limba română
   • franceză
   • engleză
   • legislaţie rutieră
   • desen
   • matematică
   • construcţia automobilului
 • 3 Laboratoare de cultură generală:
   • fizică
   • chimie
   • biologie
 • 3 Laboratoare de informatică cu acces la INTERNET
 • 3 Laboratoare de electronică
 • 1 laborator de mecanică
 • cabinet asistenţă psihopedagogică
 • cabinet medical
 • cabinet stomatologic
 • cămin
 • cantină cu o capacitate de 200 de locuri
 • 9 ateliere şcolare,
 • o bibliotecă cu un fond de carte de peste 28.000 de volume,
 • sală de educaţie fizică  modernizată (vestiare, duşuri, parchet)teren de sport, omologat pentru handbal;
 • bază sportivă betonată,
 • atelier mecanic de întreţinere,
 • atelier de tâmplărie

Şcoala dispune de toate categoriile de mijloace de învăţământ (aparatură de laborator, utilaje pentru ateliere, mijloace audio-video, filme didactice, casete audio-video, diapozitive, etc.) pentru toate disciplinele de învăţământ, echipamente audio-video, precum şi tehnologie informatică şi de comunicaţii

Laboratorul de Informatica

 25    24  26

Biblioteca liceului

Laboratorul de Biologie

Laboratoul de Chimie

Laborator Electronica

5

Laborator Fizica

6

Laborator Istorie

istorie_1

Laborator Mecanica

9

Sala de Sport

29 30